Kompania

Konsulenca Biznesi:
Ide dhe Projekte të Reja
Zgjero Horizonte
Efiçencë
Implementim
Kontroll
Kërkim

Analizë e hollësishme e të githë të dhënave dhe informacioneve që jepen dhe japim zgjidhjen më të mirë. Ne krahasojmë mjedisin e jashtëm me aftësitë e brendshme dhe japim zgjidhjet e duhura.

Kuptojm shoqëritë, analizojmë nevojat e tyre dhe projektojm zhvillimin e tyre. Shpjegojm trendet dhe ndërlidhjen midis sektorëve.

Reduktojmë kostot dhe shpenzimet në sektorë të ndryshëm, vlerësim dhe përmirësim i efiçencës.

Menaxhim i projekteve me buxhet të qartë, kohë të përcaktuar dhe udhëzime për implementim.

Rishikimi i proçeseve të biznesit dhe vlerësim i mekanizmave të kontrollit. Ndryshim dhe përmirësim.

Raport dhe kërkime për: Bizneset për tregti, Inovacion, Energji, Financa, Prodhim, Hotel, Turizëm, Pronë, Bujqësi, Shitje me pakicë, Shpërndarje, Inxhinieri, Arkitekturë, Marketing, Menaxhim, Ekspozitë biznesi, IT, Regjistrimi i biznesit, Burime njerëzore, Qeverisje.

Kërkoni konsulent profesional për biznesin tuaj?

Demos

Layout

Wide
Boxed